Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 157
Toplam Ziyaret
: 3079044

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl: Cilt:  Sayı: Özel Sayı Alan:  Sosyal Bilimler
Deniz Küzeci
1- Paul Eluard'ın "Umudun Gücü" Üzerine Şiirsel Bir İnceleme ve Şiir Üzerine Düşüncesi

  Özet   Tam Metin
Murad Kafi, Mehmet Şirin Çıkar
2- Ses Taklit Teorisi ve Arapça’dan Başka Dil Konuşanların Eğitimindeki Etkisi

  Özet   Tam Metin
Mehmet Murat Oto
3- Küllerinden Doğacak Kayıp Bir Değer: Mıtrıp Fayık (Faik Erener)

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şahin Yavuzer
4- Canan Tan'ın Yüreğim Seni Çok Sevdi Adlı Romanına Popüler Roman Açısından Bir Yaklaşım

  Özet   Tam Metin
Hasan Çiçek
5- Tek Yönlü Kültürleşme Olarak Küreselleşme

  Özet   Tam Metin
Hasan Hüseyin Bircan
6- Eğitim ve Felsefe -Eğitimin Doğal/İnsanî, Toplumsal ve Felsefî Temeli-

  Özet   Tam Metin
Fırat İLİM
7- Tonalite-Atonalite Karşıtlığı Açısından A. Schönberg'in Müzik Estetiği

  Özet   Tam Metin
Rahşan Fatma Akgül
8- Grafik Tasarımı Bağlamında Sanatçı Kitapları

  Özet   Tam Metin
Rasim Akpınar, Rıdvan Keskin
9- Zafer Kalkınma Ajansı'nın Manisa Ekonomisine Katkısı

  Özet   Tam Metin
Aysel Akçay, Abdulkadir Bilen
10- Denetim Kalitesi ve Göstergeleri

  Özet   Tam Metin
Erdem Genç, İstemi Çömlekçi
11- Fama-French Üç Faktörlü Varlık Fiyatlama Modeli'nin Geçerliliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

  Özet   Tam Metin
Ramazan Özmen
12- Hudeybiye Barış Antlaşması ve Hadislerin Anlaşılmasında Hâdiselerin Arka Planını Okumanın Sunacağı İmkanlar Üzerine Bir Deneme

  Özet   Tam Metin
Binali Tercan
13- Doğa Varlıklarının Afetlere Karşı Korunması Koruma Politikaları: Tarihi, Kültür ve Doğa Varlıklarının Afetlere Karşı Korunması

  Özet   Tam Metin
Eda Eriş Kızgın
14- Van Yedikilise Manastırı (Varagavank) Saint Croix Kilisesi Haçkar Örnekleri

  Özet   Tam Metin
Esra Ünsal Ocak
15- Akrabalık Kurumuna Betimsel Bir Bakış: Türkiye Örneği

  Özet   Tam Metin
Hüseyin Karadağ
16- Çarlık ve Sovyet Dönemlerinde Kırgızistan'da Hayvancılık

  Özet   Tam Metin
M. Salih Mercan
17- Yunan Mezalimine Dair Milletlere Çekilen Protesto

  Özet   Tam Metin
İbrahim Özgül, Ersin Kırca
18- Bayezid Mutasarrıfı Mahmut Paşa'nın Merkezle İlişkileri Hakkında Bir Değerlendirme

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ, Shwana Qadir PEROT
19- Michael Ondaatje’in The English Patient adlı Eserinde Savaş ve Kimlik

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. B.Cercis TANRITANIR, Öğr. Gör. Serdar TAKVA
20- Sam Selvon’un Yalnız Londralılar Eserinde Yansıtılan Aldatıcı Londra Kavram

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Raşit KOÇ, Rıdvan DEMİRCİ
21- Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü ve Konuyla İlgili Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Şevket KADIOĞLU
22- Marie Darrrieussecq’in Truismes Adlı Romanında Eril Tahakküm

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YÖNTEN
23- Zola’nın Nana’sında Ayartıcı ve Yıkıcı Kadın İmajı

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. M. Arif ERZEN
24- İdeolojik Savaş Alanı Olarak Enver Gökçe Şiiri

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör.Talha ÇİÇEK
25- Postmodern Bir Anlatı Olan Bin Hüzünlü Haz’da Masal Unsurları

  Özet   Tam Metin
Mehmet Şahin YAVUZER
26- Cemal Süreya'nın Şiirlerinde Kadın Arketipi

  Özet   Tam Metin
Nurullah ESENDEMİR
27- Elif Şafak’ın Aşk Romanında Taassup-Tasavvuf Çatışması

  Özet   Tam Metin
Şenay YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KARDAŞ,
28- Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Yeterlikleri ve Bu Yeterliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Funda ALTAN AYDIN, Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU,
29- Göllerde Seviye Değişimleri ve Nedenleri: Van Gölü Örneği

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi İlyas ÖZDEMİR
30- Aristoteles’te Taklit ve Katharsis Açısından Tragedya

  Özet   Tam Metin
Arş. Gör. Savaş Onur ŞEN
31- Kaddafi’nin Düşüşü ve Oryantalizm

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Gör. Murat KARA
32- Van İlindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Düşünceleri

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Prof. Dr. Sabri AZGÜN
33- Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki Gelişmeler

  Özet   Tam Metin
Prof. Dr. Hayati AYDIN
34- Kur’ân’ın İ’câz (Taklit Edilemezlik) Olgusu

  Özet   Tam Metin
Öğr. Gör. Dr. Rıfat AKBAŞ, Prof Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR
35- Nahivciler Arasındaki İhtilafların Gramer Kavramlarına Yansıması

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Mehmet PINAR
36- Mahmut Soydan’ın Gözünden Musul Meselesi

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Gör. Mehmet Korkud AYDIN
37- CHP’de Parti İçi Muhalefetin İlk Örneği: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve TBMM’de Yaşanan Tartışmalar

  Özet   Tam Metin
Dr. Danyal TEKDAL
38- II. Abdülhamid Dönemi Taşra Rüşdiyelerinde Öğretmen/İdareci Profiline Bir Örnek: Bitlis Erkek Rüşdiyesi Muallim-i Evveli Mehmed Tevfik Efendi (1853–1903)

  Özet   Tam Metin
Bayan Ahmed Mohammad, Aydın Görmez
39- RALPH ELLISON’IN INVISIBLE MAN ROMANINDA TEN RENGİNE DAYALI AYRIMCILIK

  Özet   Tam Metin
Doç. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR, Ömer YAĞIZEL
40- LOUISE ERDRICH’İN THE BINGO PALACE VE THE PAINTED DRUM ADLI ESERLERİ İLE SHERMAN ALEXIE’NİN THE LONE RANGER AND TONTO FITFIGHT IN HEAVEN ADLI ESERİNDE ASİMİLE EDİLMİŞ KIZILDERİLİ YAŞAMLARI.

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZTÜRK, Mehmet Nuri KARDAŞ
41- BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Dr. Öğr. Üyesi Zeki EDİS
42- AYLA KUTLU’NUN YEDİNCİ BAYRAK ROMANINDA ZORUNLU GÖÇ, GÖÇMENLİK VE MÜBADELE

  Özet   Tam Metin
Ömer Aytaç Aykaç
43- GERÇEKLİĞİN YARATIĞI MI, YARATIĞIN YARATTIĞI GERÇEKLİK Mİ?: JOHN FOWLES’IN YARATIK’INDA POSTMODERNİTE VE GERÇEKLİK ARAYIŞI

  Özet   Tam Metin
Sevim Tuğba Arabalı Koşar, Fehime Yeşim Gürani
44- GÜNÜMÜZDE TEKSTİLİN MEKAN TANIMLAYICI OLARAK KAMUSAL ALANLARDA KULLANIMI

  Özet   Tam Metin
Murat AKTAŞ
45- TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet   Tam Metin
Gülşen Gerşil, Rıdvan Keskin
46- SOSYAL SERMAYENİN GÜVEN UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

  Özet   Tam Metin
Gökhan ULUDAĞ
47- DUYGUSAL ZEKÂ İLE İŞDOYUMU İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

  Özet   Tam Metin
İbrahim DURMUŞ, Fetullah BATTAL
48- TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM TERCİHLERİNDE MARKA, REKLAM ARACI, TUTUM VE SATINALMA KARAR VERME TARZLARI

  Özet   Tam Metin
Fetullah BATTAL, Duyen Chau Thi Le
49- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE VE VİETNAM ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Cemalettin Levent, M. Akif Arvas, Meltem İnce Yenilmez
50- KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN PROBIT MODEL İLE TAHMİNİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki> 10 11 12 13 14 15 
Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn